λ>_

Regex-constrained strings with FsCheck

25 September 2015

Source code available on GitHub.

Prelude

In Haskell, there’s the quickcheck-regex package, by Audrey (唐鳳) Tang, which allows to write and execute this:

generate (matching "[xX][0-9a-z]")
// Prints -> "''UVBw"

It exports a matching function that turns a Regular Expression into a DFA/NFA finite-state machine and then into a generator of strings matching that regex:

matching :: String -> Gen String

FsCheck

In F#, a similar generator for FsCheck can be written as:

let matching pattern =
  Gen.sized (fun size ->
    let xeger = Xeger pattern
    let count = if size < 1 then 1 else size
    [ for i in 1..count -> xeger.Generate() ]
    |> Gen.elements
    |> Gen.resize count)

The matching function uses the .NET port of dk.brics.automaton and xeger, and has the signature:

val matching : pattern:string -> Gen<string>

Use in F# Interactive

Here’s a way to generate regex-constrained strings with FsCheck in F# Interactive:

#r "../packages/Fare/lib/net35/Fare.dll"
#r "../packages/FsCheck/lib/net45/FsCheck.dll"

open Fare
open FsCheck

let matching pattern =
  Gen.sized (fun size ->
    let xeger = Xeger pattern
    let count = if size < 1 then 1 else size
    [ for i in 1..count -> xeger.Generate() ]
    |> Gen.elements
    |> Gen.resize count)

let generate = Gen.sample 1000 9

let a = generate (matching "[xX][0-9a-z]")
// val a : string list = ["X3"; "X1"; "x3"; "Xg"; "X7"; "xt"; "x5"; "xe"; "Xl"]

let b = generate (matching "\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}")
// val b : string list =
// ["4.2.2"; "31.28.6"; "6.9.2"; "12.25.1"; "61.6.3"; "61.6.174"; "8.6.3";
//  "859.3.052"; "4.5.332"]

let c = generate (matching "^http\://[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}(/\S*)?$")
// val c : string list =
// ["http://ng.EO-qzK8d8-o-2w.U1.-1-6-0793D-88t61.-Zk4K-crxu7L"+[222 chars];
//  "http://Xi-3SP6--K.VU";
//  "http://B96-4.-B..-..L.y.W4xDpM81...3Y.-BuR.Q8iZ.4-Aiv.---"+[101 chars];
//  "http://H.M.fQ..F.-dKYk.3.A-7.G-0rHIV--o81ft-h0G4sHBpx..-S"+[152 chars];
//  "http://55..-Zl33Pjh..97.b.9i1-e2y10..S1P-If.K-1KA-UW-O12L"+[108 chars];
//  "http://1L-3w..N22gftE2OI68.NU5.4F.D2jD43hG41DC.ATL...-r2V"+[66 chars];
//  "http://.3R8.-.-YJh3OP0MZgFn.l.Z.Zv..Y-wOy-.0P6j.-4Uyn7IB."+[167 chars];
//  "http://DD.1y54-4Bb8oU2-.T3-kVVzTtYT..-o..IU.2J8lNHZ8p...j"+[126 chars];
//  "http://mwa7NSM-Y-Ly5w..LFF"]

let d = generate (matching "^[a-zA-Z''-'\s]{1,40}$")
// val d : string list =
// ["pqVm"; "tX'iu'SyM'"; "Q''DU'''''or'''O"; "l'L'M''Ew'YH";
//  "'O'CV'''U'''S''h"; "'"; "OQgJ'G'fR"; "''VGHWmcUB'T"; "''P"]

Notice how FsCheck yields different results on each run:

let a = generate (matching "[xX][0-9a-z]")
let b = generate (matching "[xX][0-9a-z]")
let c = generate (matching "[xX][0-9a-z]")

// val a : string list = ["x2"; "xn"; "Xc"; "Xf"; "Xm"; "xv"; "x6"; "Xi"; "Xn"]
// val b : string list = ["x7"; "X9"; "X3"; "xv"; "xn"; "xk"; "xn"; "xv"; "xo"]
// val c : string list = ["X5"; "xj"; "X0"; "xw"; "xq"; "Xg"; "xj"; "xv"; "X6"]

That’s because matching takes the size of generated test data into account.

Use in FsCheck with xUnit.net

Finally, here’s a quantified property scenario using FsCheck with xUnit.net:

open Fare
open FsCheck
open FsCheck.Xunit
open System.Text.RegularExpressions

let matching pattern =
  Gen.sized (fun size ->
    let xeger = Xeger pattern
    let count = if size < 1 then 1 else size
    [ for i in 1..count -> xeger.Generate() ]
    |> Gen.elements
    |> Gen.resize count)

[<Property>]
let ``Turns a regex into a generator of strings matching that regex``() =
  let pattern = "^http\://[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}(/\S*)?$"
  let matches = Arb.fromGen (matching pattern)
  Prop.forAll matches (fun s -> Regex.IsMatch(s, pattern))

// Output:
// Ok, passed 100 tests.
//
// 1 passed, 0 failed, 0 skipped, took 1.34 seconds (xUnit.net 1.9.2).